Agora 5 (Mis Medi)

Cynnwys Rhifyn 5 (Mis Medi)

(Cliciwch ar y teitl i ddewis yr erthygl neu sgrolio i lawr nes y dewch ati)

Agorab

Golygyddol

Iaith Addoli                                       Rwth Tomos

Ymlaen yr Awn                                 Joyce Boyd Tilman

Yr Ymneilltuwyr                               Nia Higginbotham

Ofnau ar ôl Brexit                             Rocet Arwel Jones

Ond                                                     Rocet Arwel Jones

Rhodd Duw i Gymru                       Wynford Ellis Owen

Does neb yn poeni am Seion           Enid Morgan

Dau Hanner Bywyd

Pytiau i’w Trafod

 • Golygyddol

  GOLYGYDDOL 

  Dinas Barhaus?
  Yr Almaen

  Yn yr Almaen mae miloedd o newydd-ddyfodiaid wedi cael croeso – a thipyn o gwyno o’r herwydd. Mae dull trefnus a phwrpasol yr Almaenwyr a doethineb Angela Merkel wedi golygu rhoi llety diogel dros dro i filoedd o bobl tra maent yn penderfynu sut i roi statws cyfreithiol iddyn nhw. Bu’n hynod ddiddorol gwrando ym mis Gorffennaf ar Almaenwyr ymroddedig a hoffus, rhai’n Gristnogion, rhai ddim, yn trafod canlyniadau’r mewnlifiad.Rhagor

 • Ymlaen yr Awn

  Ymlaen yr Awn

  Ymlaen yr awn yn llawn o’r Atgyfodiad,
  ymlaen yr awn, o nerth i nerth bob dydd,
  ymlaen yr awn mewn ffydd yn dweud yr hanes
  am gariad Duw a’n deil yn dynn a rhydd;
  fe ganwn gân i newid byd sy’n wylo,
  breuddwydio wnawn am glwyfau na fydd mwy,
  cawn lunio brodwaith o’r holl fyd mewn undod
  Rhagor  
 • Ofnau

  OFNAU’N CODI AR ÔL BREXIT

  Rocet Arwel Jones

  Mae gen i ofn. Am y tro cyntaf yn fy mywyd mae gen i ofn gwirioneddol ynglŷn â natur a chyfeiriad gwleidyddol a chymdeithasol Cymru.

  Dyw canlyniad y refferendwm ar Ewrop ddim ond yn un darn o hynny. Fe fydd yn garreg filltir o bwys yn nhreigl y blynyddoedd hyn, ond yn ei hanfod, nid dyna’r broblem.

  Dwi ddim yn awgrymu ...

  Rhagor
 • Rhodd Duw i

  Rhodd Duw i’r 20fed Ganrif

   Astudiaeth o Ddeuddeg Cam yr AA (Alcoholigion Anhybys) (AA)

  Wynford

         Wynford Ellis Owen,
  Prif Weithredwr Stafell Fyw Caerdydd

   Wrth dderbyn gwahoddiad y golygydd i ysgrifennu am 12 Cam Alcoholigion Anhysbys dros y deuddeg mis nesaf i Agora, tybiais y byddai’n well, cyn dechrau, egluro peth o athroniaeth ac ethos y Stafell Fyw – fel y gallwch ddeall yn well beth sydd wrth wraidd ...

  Rhagor
 • Dau Hanner Bywyd

  Dau Hanner Bywyd

  Enghraifft yw’r isod o waith Richard Rohr – awdur toreithiog a Ffransisiad yn America sy’n gyfrifol am y Centre for Action and Contemplation

  Datblygiad Dynol yn yr Ysgrythurau

  rainbow-1205807_960_720Mae’n help gwybod am y ffurf bwa enfys cyfan sydd i’n hoes, i ble mae’n anelu ac yn arwain. Bu i Walter Brueggemann, un o’m hoff ysgolheigion ysgrythurol, wneud cysylltiad disglair iawn rhwng  datblygiad yr ysgrythurau ...

  Rhagor
 • Iaith Addoli

  Iaith addoli – yr angen am newid

  Rwth Tomos

  Datblygodd y Llyfr Gweddi Gyffredin bum canrif yn ôl mewn cyfnod o ddadleuon ffyrnig ynglŷn â beth yn union yr oedd Eglwys Loegr yn ei gredu. Ll Gweddi GyffDatblygodd addoli Anghydffurfiol, gydag un weddi hir a phregeth hir, pan oedd gwrando ar un person yn siarad am gyfnod hir yn ddull cyffredin iawn o drosglwyddo gwybodaeth. Erbyn heddiw mae mathau eraill o gyfathrebu, gweledol yn bennaf, ...

  Rhagor
 • Yr Ymneilltuwyr

  Dyma’r ail erthygl mewn cyfres am gyflwr yr eglwysi yng Nghymru. Mae’r gyntaf, am yr Eglwys Gatholig Rufeinig, yn Agora 4.

  Yr Ymneilltuwyr

  Nia Higginbotham

  Personol iawn yw fy myfyrdod ar sefyllfa Anghydffurfiaeth yng Nghymru. Personol a chymysglyd. Does dim dechrau pendant na diweddglo clir. Does gen i ddim atebion. Sgwrs dros baned fel petai, nid erthygl gyflawn. Gan wybod hefyd fod yna eithriadau disglair.

  Wrth nesu at oed yr addewid, synnaf at y newidiadau aruthrol ...

  Rhagor
 • Ond

  OND

  Rocet Arwel Jones

  Aberystwyth: Haf 2016

  Mae gen i ofn yr haf a’i gymylau fel dyrnau duon yn poeri sen i gannwyll ein llygad.

  Mae gen i ofn gweld ein plant yn gwreiddio mewn cynefin crin ac yn chwarae â thân, tra bod awel o hen fegin front yn siglo’r crud a chyfeilio i hwiangerddi’n hunllef.

  Mae ...

  Rhagor
 • Does neb yn poeni am Seion

  Ymaflyd â’r Testunau: Jeremeia 30:12-17; Luc 13:31-5 a 19:41-4

   “Does neb yn poeni am Seion,”

  Ydi Ewrop ar fin chwalu? Ydi’r drefn economaidd ar fin dymchwel? Ydi symud pobloedd yn mynd i ddadsefydlogi teyrnasoedd y ddaear? Ydi trais yn mynd i sgubo ymaith ein gwerthoedd a’n traddodiad? Ydi hi ar ben arnom ni?

  Wrth edrych ar enbydrwydd ‘cyflwr y byd’ drwy sbectol y cyfryngau, y demtasiwn yw mynd i guddio, cysuro’n hunain y daw popeth yn iawn rywsut neu’i gilydd, mygu ...

  Rhagor
 • Pytiau i’w Trafod

  Pytiau i’w Trafod

  (Mae croeso i bawb anfon eu hoff ddyfyniadau i’r Golygydd i’w rhannu â phawb o bobl C21)

  “Mae’r traddodiad Cristnogol yn rhodd, rhodd gymhleth, sy’n gwahodd ac yn hawlio hyrwyddo  ac nid mygu dadl.”

  Stanley Hauerwas

  **********************

  “Chwiliais mewn temlau, mewn eglwysi, mewn mosques. Ond yn fy nghalon y deuthum o hyd i’r dwyfol.” 

  Rumi

  **********************

  “Dwyt ti ddim yn berchen ar enaid, enaid ...

  Rhagor