Agora 34 mis Gorffennaf-Awst 2019

Agora rhif 34 mis Gorffennaf – Awst 2019

Fe fydd erthyglau newydd yn cael eu hychwanegu at y dudalen hon yn ystod y mis neu ddau nesaf.

Byddwch yn siwr o ail-ymweld o bryd i’w gilydd i weld beth sy’n newydd!

 

Cynnwys

Wynebu yfory yn yr Ewrop newydd
Gethin Rhys

Gorchymyn Rhedeg
Cyfieithiad Anna Jane Evans o gerdd gan Lena Khalaf Tuffaha

Distawrwydd
(cyf. Waldo Williams o waith gan J E Southall)

Encil C21 2019
(Manylion)

Ymddiheuriad
John Gwilym Jones

Triw
Mererid Hopwood

 • Wynebu Yfory yn yr Ewrop newydd

  Beth sydd i mi mwy a wnelwyf ag eilunod gwael y llawr?: Yr eilunod fydd angen eu dymchwel yng Nghymru wedi Brexit

  Crynhoad o gyflwyniad Gethin Rhys i Gynhadledd Flynyddol Cristnogaeth 21 ar y thema ‘Wynebu yfory yn yr Ewrop newydd’ yn gynharach eleni.

  Diolch am y gwahoddiad i siarad yn y gynhadledd hon. Fel y gwyddoch, rwy’n gyflogedig gan Cytûn ac mae’n bwysig dweud ar y cychwyn mai siarad yn bersonol ydw i heddiw – ni ddylid casglu bod unrhyw beth rwy’n ei ddweud heddiw yn mynegi barn Cytûn na’i aelodau.

  Yn fy ngwaith rwy wedi bod yn ymwneud llawer â helynt a helbul y Deyrnas Unedig yn ymadael â’r ...

  Rhagor
 • Distawrwydd

  DISTAWRWYDD

  Ugain mlynedd yn ôl, fe roddodd ffrind yn fy llaw lyfr bach a ddaeth yn drobwynt yn fy mywyd. “Gwir Heddwch” oedd ei enw. Neges o’r canol oesoedd ydoedd ac iddo un syniad yn unig – sef, fod Duw yn aros yn nyfnder fy mod i siarad wrthyf, ond i mi dawelu digon i glywed Ei lais.

  Meddyliais y byddai hyn yn beth hawdd iawn a dechreuais ymlonyddu. Ond prin y dechreuais na ddaeth rhyw ddwndwr i’m clustiau, miloedd o seiniau croch o’r tu allan a’r tu mewn fel na allwn glywed dim ond eu sŵn hwy. Fy llais fy hun oedd rhai ohonynt, fy ...

  Rhagor
 • Triw

  Triw

  Honnodd Wittgenstein bod ffiniau ei iaith yn nodi ffiniau ei fyd, ac yn sicr mae’r cysylltiad rhwng ein hiaith a’n ffordd o weld ac o ddirnad yn un dyrys. Tu hwnt i’r geiriau unigol a ddefnyddiwn i ddynodi ein hamgylchfyd, o’r pry’ i’r planedau, o’r cerrig i’r cestyll, rydym hefyd yn gwau geiriau at ei gilydd i ffurfio brawddegau a delweddau mewn pob math o ddulliau, a hynny er mwyn ceisio rhannu ein meddyliau ag eraill – ceisio dod mas â’r hyn sydd mewn. Fel arfer, trown at briod-ddulliau parod pa bynnag iaith a siaradwn ar y pryd i wneud hyn. Pan fyddwn ni’n siarad Cymraeg er enghraifft, ...

  Rhagor
 • Gorchymyn rhedeg

  Rhydd-gyfieithiad gan Anna Jane Evans o’r gerdd ‘Running Orders’, gan Lena Khalaf Tuffaha – o’r gyfrol Letters to Palestine (gol. Vijay Prashad)

  Gorchymyn rhedeg

  Maen nhw’n ein galw rŵan
  Cyn iddynt ollwng y bomiau.
  Mae’r ffôn yn canu
  Ac mae rhywun sy’n gwybod fy enw cyntaf
  Yn dweud, mewn Arabeg perffaith,
  ‘David sydd ’ma.’
  Ac yn fy nryswch o wydr yn torri a sonic booms yn chwalu
  Yn fy mhen
  Rwy’n gofyn, ‘Ydw i’n nabod unrhyw David yn Gasa?’
  Maen nhw’n ein galw rŵan i ddweud,
  Rhedwch!
  Mae gennych 58 eiliad o ddiwedd y neges,
  Eich tŷ chi sydd nesa.
  Maen nhw’n meddwl am y peth fel ...

  Rhagor
 • Encil 2019

  Cristnogaeth 21
  YR ENCIL FLYNYDDOL

  Y Cread a’r Cymod 2019
  yng nghwmni

  yr Athro Gareth Lloyd Jones,
  Dyfed Wyn Roberts,
  Sioned Webb ac Ifor ap Glyn

  Capel Berea Newydd, Bangor

  Dydd Sadwrn, Medi 21ain
  10.00 – 3.30

  Coffi am 10.00

  Cost : £20.00 (yn cynnwys cinio)

  Rhaid cofrestru erbyn Medi 14eg

  Catrin Evans

  01248 680858

   

  Rhagor
 • Ymddiheuriad

  Ymddiheuriad

  Mae hi’n gyfnod diddorol iawn o ran ymddiheuriadau: Almaenwyr yn ymddiheuro i Iddewon am yr holocost; Llywodraeth Prydain yn ymddiheuro i’r bobol hynny a ddaeth yma ar long yr Empire Windrush ond a alltudiwyd wedyn ar gam; Tony Blair yn ymddiheuro am ryfel Irac; awdurdodau Gogledd Iwerddon yn ymddiheuro am ladd ar y Sul Gwaedlyd; prifweithredwraig Hong Kong, Carrie Lam, yn ymddiheuro am ystyried creu deddf newydd; Michael Gove yn ymddiheuro am gymryd cocên. A theulu Carl Sargeant yn disgwyl ymdiheuriad gan Carwyn Jones. Mae’r rhestr yn faith. Hefyd, y mae’n codi cwestiwn: beth yw ymddiheuriad? Onid hanner ymddiheuriad yw ambell un. Wedi i Marc Field ymosod ar ...

  Rhagor