Agora 15 mis Awst 2017

 

 

Cynnwys Agora mis Awst 2017

(Cliciwch ar y teitl i ddewis erthygl neu sgrolio i lawr nes dewch ati)

Golygyddol                                   Enid Morgan

James Alison ym Mhenarlâg

Eglwys yr Alban                           Nerys Ann Brown

Trugaredd a Rhyfel

Cam Naw yr AA – Gwneud Iawn    Wynford Ellis Owen

Chwyldro ar Gerdded               Elfed ap Nefydd Roberts

Meddylgarwch Cristnogol        Margaret LeGrice

 

 • Golygyddol – Cristion a Ffeminydd?

  Cristion a ffeminydd?

   Yn un o lawer golygfa arswydus yn The Handmaid’s Tale, addasiad o nofel amharadwysaidd Margaret Attwood ar y teledu, mae’r Commander yn gorfod ceisio cenhedlu plentyn ar yr arwres Ofred a hithau’n gorwedd yn offrwm iddo rhwng coesau ei wraig ddiffrwyth. Dim syndod iddo fethu cyflawni’r dasg. Methu gwylio mwy o’r rhaglen fydda innau gan nad ffantasi yn unig sydd yn y nofel ond enghreifftiau o orthrwm a chasineb at wragedd. Mae’r gyfres yn lliwio thema’r nofel yng ngoleuni digwyddiadau cyfoes, ac nid yn unig yn yr Unol Daleithiau.

  Mae ...

  Rhagor
 • Eglwys yr Alban

  Yn eu cyfarfod cyffredinol ddechrau Mehefin, pleidleisiodd cynrychiolwyr Eglwys Esgobol yr Alban i newid cyfraith yr eglwys, gan gael gwared ar y cymal athrawiaethol oedd yn nodi mai rhwng gŵr a gwraig yn unig y mae priodas.

  Dyma ymateb Nerys Ann Jones sydd yn offeiriad cynorthwyol yn Eglwys Ioan Fedyddiwr, Perth.

  Proses fendithiol

  Eglwys fechan o bobl mewn oed yn bennaf yw Eglwys Esgobol yr Alban, ond y mae hi’n eglwys yr wyf yn falch iawn o fod yn aelod ohoni oherwydd y ffordd yr aeth ati i benderfynu sut i ymateb i bwnc mor ddyrys a dadleuol. Y bleidlais ar yr wythfed o Fehefin oedd y cam olaf ...

  Rhagor
 • Gwneud Iawn

  Cam 9 yr AA

  Prin fod teulu yng Nghymru heb brofiad o afael dinistriol alcohol a chyffuriau ar fywydau anwyliaid. Dyma’r nawfed mewn cyfres o erthyglau gan Wynford Ellis Owen, Cyfarwyddwr Ystafell Fyw Caerdydd, ar egwyddorion a phrofiad 12 cam yr AA

   GWNEUD IAWN

   Yn y nawfed cam byddwn yn canolbwyntio ar wyleidd-dra, cariad a maddeuant. Deilliodd y gwyleidd-dra o edrych ar y niwed achoson ni i eraill a derbyn cyfrifoldeb amdano. Cydnabyddwn i ni ein hunain: “Ie, dyma’r hyn a wnes i. Fi sy’n gyfrifol am y niwed a achosais, ac rwy am gywiro’r niwed hwnnw.” Efallai fod y broses o weithio’r camau blaenorol wedi dwysáu’r ymdeimlad ...

  Rhagor
 • Meddylgarwch Cristnogol

  Ddeng mlynedd ar hugain a mwy yn ôl, Transcendental Meditation oedd y bont ffasiynol rhwng gweddi draddodiadol ac ysbrydoledd di-dduw, seciwlar. Mewn Hindŵaeth yr oedd gwreiddiau ‘myfyrio trosgynnol’. Heddiw, Bwdïaeth yw gwreiddiau’r Mindfulness sy’n cael ei fabwysiadu gan lawer o fudiadau seciwlar, gan gynnwys y Gwasanaeth Iechyd.

  Yma mae Margaret LeGrice yn rhoi sylw i’r pwnc:

  Meddylgarwch Cristnogol

   Mae ‘meddylgarwch’ neu ‘ymwybyddiaeth ofalgar’ yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd. Mae gwreiddiau’r ddisgyblaeth mewn Bwdïaeth, sy’n grefydd heb unrhyw syniad o Dduw. Dysgir meddylgarwch mewn llawer o wahanol sefyllfaoedd fel modd o helpu pobl i ymdopi â phwysau’r bywyd modern. Mae dosbarthiadau yn y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol, mewn ysgolion, ac mewn ...

  Rhagor
 • James Alison ym Mhenarlâg

  Dydd Mercher, 1 Tachwedd 2017, 10.30 – 4.30 o’r gloch

  Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

  DIWRNOD GYDA DR JAMES ALISON

  Rhaglen y Dydd

  10.30 am – Croeso, coffi a chofrestru

  11 am – Sesiwn 1:

  What does it mean to be taught by Jesus
  in the midst of a world in meltdown?

  Cylchoedd Trafod

  12.30 pm – Cinio

  1.30 pm – Sesiwn 2:

   The sceptical mind and Church tradition
  – a personal approach.

  Cylchoedd Trafod

  3 pm – Sesiwn: Holi’r darlithydd

  3.30 pm – Defosiwn

  4.15 pm – Te ac ymadael

  Pris: £45.00 am y darlithiau, coffi, cinio a the

  Nifer cyfyngedig, felly gyrrwch air a siec o £20 ...

  Rhagor
 • Trugaredd a Rhyfel

  YSTYRIWCH …

  Gweithredoedd Trugaredd                                                                  Gweithredoedd Rhyfel

   

  Bwydo’r newynog                                                                                 Dinistrio cynhaeaf a thir

  Rhoi dŵr i’r sychedig                                                 ...

  Rhagor
 • Chwyldro ar Gerdded

  ELFED AP NEFYDD yn rhoi croeso i gyfrol bwysig newydd gan Tom Wright

  CHWYLDRO AR GERDDED

  Go brin y byddai unrhyw un ar yr olwg gyntaf yn deall mai cyfrol ddiwinyddol yw hon. Mae’r teitl, a chynllun y clawr du a choch, yn awgrymu mai hanes chwyldro gwleidyddol ym mhen draw’r byd a drafodir, yn enwedig a’r llyfr yn dwyn y teitl The Day the Revolution Began, a’r gair Revolution wedi’i gysodi â’i draed i fyny. Dim ond o syllu’n fwy manwl ar yr is-deitl mewn llythrennau llai y gwelir mai cyfrol yw hon yn ystyried ystyr croeshoeliad Iesu Grist.

  Rhagor