Agora 33 mis Mehefin-Gorffennaf 2019

Agora rhif 33 mis Mehefin – Gorffennaf  2019

Fe fydd erthyglau newydd yn cael eu hychwanegu at y dudalen hon yn ystod y mis neu ddau nesaf.

Byddwch yn siwr o ail-ymweld o bryd i’w gilydd i weld beth sy’n newydd!

Cynnwys

Sgwrs gyda Gethin Rhys

Ar drothwy’r cynadleddau…
Pryderi Llwyd Jones

Cynhadledd Flynyddol C21

Yr Ysbryd ar Waith
Addaswyd o waith Richard Rohr a Mike Morrell, The Divine Dance: The Trinity and Your Transformation

Aramaes grwydrol oedd fy mam
Mother Thunder Mission, UDA
cyf. Rwth Tomos

Credo gwragedd
cyfieithiad o waith Rachel C. Wahlberg, UDA 

Credo Iona

Gweddi cyn darlith

Treigla ymaith y maen
Janet Morley, cyf. Mair Bowen

Cartre’n y Cread
Pryderi Llwyd Jones yn dehongli rhai o gerddi Donald Evans

 • Sgwrs gyda Gethin Rhys

  Aelod o fwrdd golygyddol Agora yn sgwrsio â Gethin Rhys ar drothwy Cynhadledd Flynyddol Cristnogaeth 21, Sadwrn, 6 Gorffennaf

  Gethin Rhys yw Swyddog Polisi Cytûn ac erbyn hyn mae’n llais cyfarwydd ar y cyfryngau a’i waith, ei gyfraniadau ac yn arbennig ei arweiniad ar faterion cyfoes a phwysig ein dydd – a’i ddealltwriaeth o’r materion hynny – yn ei wneud yn allweddol i fywyd cyhoeddus yr eglwysi. Ar wahân i dderbyn gwahoddiad i gyfrannu erthyglau cyson i C21 (gw. Agora), rydym yn ddiolchgar iddo am neilltuo amser i sgwrsio â C21.

  C21 Diolch am gytuno i gael sgwrs, Gethin. Efallai y byddai’n beth da, rhag bod unrhyw gamddeall, dy fod yn ...

  Rhagor
 • Treigla ymaith y maen

  TREIGLA YMAITH Y MAEN

  Pan gyrhaeddwn ben ein tennyn;
  pan fo’r byd yn llawn gofidiau;
  pan na welwn y ffordd ymlaen
  a’n gobaith wedi pylu:
               Treigla ymaith y maen.

  Er inni ofni newid;
  er mai amharod ydym;
  er mai gwell fyddai gennym wylo
  a rhedeg i ffwrdd;
              Treigla ymaith y maen.

  Am inni ddod gyda’r gwragedd;
  am inni obeithio lle mae gobaith yn gwegian;
  am i ti’n galw ni o’r bedd a dangos inni’r ffordd;
              Treigla ymaith y maen.

  Janet Morley, cyf. Mair Bowen

  Rhagor
 • Credo Iona

  CREDAF

  Credaf yn y Duw byw,
  rhiant holl deulu’r ddaear,
  sy’n creu ac yn cynnal
  y bydysawd mewn nerth ac mewn cariad.

  Credaf yn Iesu Grist,
  Duw yn gnawd ar y ddaear,
  a dangosodd i ni drwy

              ei eiriau a’i waith

              ei ddioddefaint gydag eraill

              ei goncwest dros farwolaeth

  sut y dylai bywyd fod
  a sut un yw Duw.

  Credaf fod Ysbryd Duw
  gyda ni
  yn awr a phob amser,
  ac y cawn brofiad ohoni
  mewn gweddi, mewn maddeuant,
  yn y Gair, yn y Sacramentau,
  yng nghymdeithas yr eglwys
  ac ym mhob peth a wnawn.

  Amen.

   

  Rhagor
 • Aramaes grwydrol oedd fy mam

  ARAMAES GRWYDROL OEDD FY MAM

  Aramaes grwydrol oedd fy mam,
  Esgorodd ar gaethweision yn yr Aifft
  Galwodd wedyn ar Dduw ein mamau,
  Sara, Hagar, Rebeca, Rahel, Lea,
  Molwch Dduw sy’n gwrando am byth.

  Rhyfelwraig, barnwraig, putain oedd fy mam.
  Defnyddiodd Duw hi yn achlysurol.
  Rhoddodd beth oedd ganddi yn fodlon,
  Raheb, Jael, Debora, Judith,
  Molwch Dduw sy’n derbyn am byth.

  Gwyryf o Galilea oedd fy mam.
  Esgorodd ar ein Bywyd a’n Gobaith.
  Trywanwyd ei henaid hithau gan gleddyf hefyd.
  Mair, bendigedig ymhlith gwragedd, mam Duw,
  Molwch Dduw, sy’n caru, am byth.

  Tyst i Atgyfodiad Crist oedd fy mam.
  Adroddodd beth ddwedodd yr angylion,
  Chwedl ddi-sail ym marn yr apostolion,
  Mair, Mair Magdalen, ...

  Rhagor
 • Kairos

  Ar drothwy Cynadleddau Blynyddol yr enwadau Cymraeg

  Kairos

  Detholiad o Ddarlith Goffa Lewis Valentine a draddodwyd yn Undeb y Bedyddwyr, 11 Mehefin 2018

   Rwyf am ddechrau â dau ddatganiad.

  1 Yr Almaen, 1934

  Ym Mai 1934 cyhoeddodd nifer o Gristnogion yn yr Almaen Ddatganiad Barmen. Karl Barth oedd awdur y drafft terfynol, ond fe fu Bonhoeffer hefyd yn cyfrannu tuag at ei lunio. Mewn chwe chymal yr oedd yn datgan mewn iaith glir mai eiddo Crist yw’r eglwys ac nad oes gan neb na dim arall awdurdod arni na’r hawl i’w meddiannu. Mae’r datganiad ...

  Rhagor
 • Cartre’n y Cread

  Cartre’n y Cread

  Nid oes yr un bardd Cymraeg wedi rhoi cymaint o sylw i argyfwng mawr ein cyfnod, sef cynhesu byd-eang a gwarchod y cread rhag llygredd, na Donald Evans. Ers y Pasg eleni mae’r ymgyrchu wedi dwysáu yn fyd-eang ac mae’r genhedlaeth iau – hyd y oed plant – wedi dod yn ymwybodol ei bod bellach tu hwnt i’r unfed awr ar ddeg i ddyfodol y cread. Aeth yr ymgyrchu bellach yn weithredu uniongyrchol di-drais. Mae Greenpeace wedi bod yn gwneud hynny’n arwrol ers dechrau’r 70au. Ac mae cyfraniadau Gethin Rhys i Gristnogaeth 21 ar y maes hwn wedi bod yn ...

  Rhagor
 • Gweddi cyn darlith

  Gweddi cyn darlith

   Arglwydd, dyma ni.
  Ein pennau’n llawn gwybodaeth,
  Yn tybio’n bod ni’n gwybod amdanom ni’n hunain,
  Yn ymhonni gwybod amdanat Ti.

  Cofleidiwn ein credoau a’n hargyhoeddiadau
  Amdanat.
  Rydyn ni’n byw orau y medrwn ni
  gan dy gadw Di led braich,
  draw oddi wrth ein duwioldebau bach,
  Ein mân ddefodau,
  Ein hathrawiaethau,
  Ein moesau a’n hideoleg
  A’n rhagfarnau cuddiedig.
  Ond mae ofn arnom ni, ofn cywilydd, ofn ein dicter,ofn ein bod wedi adeiladu tŷ ar dywod,

  Ond dyma Ti eto.
  Ti sy’n galw, yn dysgu, yn cywiro,

  Allwn ni ddim dy gadw Di led braich am byth.
  Dy bresenoldeb Di – y tu hwnt, yr Arall-arall,
  yr Ydwyf tragwyddol
  Yn ein ...

  Rhagor
 • Credo gwragedd

  CREDO GWRAGEDD

  Credaf yn Nuw, a greodd wraig a gŵr ar ddelw Duw,
  a greodd y byd ac a roddodd i’r ddau ryw ofal dros y ddaear.

  Credaf yn Iesu, plentyn i Dduw, a aned o’r eneth Mair;
  a wrandawodd ar wragedd ac a’u hoffai hwy,
  a ddilynwyd ac a ymgeleddwyd gan disgyblion benywaidd.

  Credaf yn Iesu a drafododd ddiwinyddiaeth gyda dynes gerllaw ffynnon,
  ac a rannodd gyda hi, gyntaf, gyfrinach ei alwedigaeth fel Meseia,
  a’i hanogodd i fynd a chyhoeddi’r newyddion da yn y ddinas.

  Credaf yn Iesu a dderbyniodd ei eneinio gan ddynes yn nhŷ Seimon,
  ac a geryddodd y gwahoddedigion gwrywaidd a’i sarhaodd.
  Credaf yn Iesu a ddwedodd y ...

  Rhagor
 • Yr Ysbryd ar Waith

  Yr Ysbryd ar Waith

   Anfonir yr Ysbryd Glan i’r bydysawd cyfan ac ers y creu bu’n trawsnewid y cwbl, gan ei symud ymlaen i’w atgyfodiad terfynol … Yr un ysbryd sy’n adnewyddu’r ddynoliaeth … Rhaid i’r ddynoliaeth newydd hon gyffroi’r holl genhedloedd, pob un yn ôl ei hamrywiaeth. Mae’r Ysbryd yn undod nad yw’n mynnu unffurfiaeth.

  Jose Comblin, The Holy Spirit and Liberation (Wipf & Stock Publishers, 1989), 75

  O’r Canoloesoedd i’r Aroleuo a’r diwygiadau i gyd bu Cristnogion yn frwd yn disgwyl ‘Oes yr Ysbryd’. Ond rwy’n credu bod pob cyfnod hanesyddol wedi bod yn oes yr Ysbryd. Mae’r cread yn dal i ymagor (Rhufeiniaid 8:19–25). Nid yw esblygiad y sêr, y ...

  Rhagor
 • Cynhadledd Flynyddol C21

  Cynhadledd Flynyddol Cristnogaeth 21

  ‘Wynebu Yfory mewn Ewrop Newydd’

  Dydd Sadwrn, 6 Gorffennaf
  Capel Salem, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QF

  Cyfranwyr:
  Dr Aled Eirug
  Y Parchg Gethin Rhys
  Dr Elin Royles

  Tâl Cofrestru: £10 ar y dydd
  Gofynnir i bawb ddod â’u cinio eu hunain

   

  Trefn y Dydd

  10:00 Cyrraedd, Cofrestru a Choffi
  10:30 Defosiwn Agoriadol: Y Parchg T. Evan Morgan, Ysgrifennydd C21
  10:40 Gair o groeso gan y Parchg Ganon Enid Morgan, Cadeirydd C21
  10:45 Dr Aled Eirug
  11:45 Dr Elin Royles

  12:45 Cinio

  13:30 Y Parchg Gethin Rhys
  14:30 Seiat Holi ...

  Rhagor