AGORA 3 (Mehefin)

AGORA Mis Mehefin 2016

Cliciwch yma i weld y rhifyn pdf: Agora Mehefin

Medrwch argraffu’r fersiwn pdf uchod o’r cylchgrawn Agora, neu ei darllen ar y sgrin yn ei ffurf bresennol fel pdf, yn union fel pebai’n gopi print, neu medrwch ddewis darllen yr erthyglau yn ddigidol o fewn eich porwr, gan sgrolio i lawr i weld pob erthygl yn unigol a rhyngweithiol:

Cynnwys Rhifyn 3 (Mis Mehefin)
(Cliciwch ar y teitl i ddewis yr erthygl neu sgrolio i lawr nes y dewch ati)

Golygyddol                                   Enid Morgan

Cwymp Icarus                              John Gwilym Jones

Atgyfodi Tabitha                          Dawn Hutchinson

Symud Ymlaen (Vivian Jones)   Gwerthfawrogiad gan Pryderi Llwyd Jones

Pytiau

Holi a Gwrando                           Tecwyn Ifan

At Ein Gilydd, Gyda’n Gilydd   Eileen Davies

Y Tad Daniel Berrigan                 Erthygl Goffa

 

 • Golygyddol

  Mwynhad a lwc y We

  Mae golygu neu ysgogi cylchgrawn yn gymysgwch rhyfeddaf o rwystredigaeth a chyffro. Stryffaglu i gael ambell gyfrannwr i gadw addewid, ac yna rhodd rasol o enw a phersonoliaeth newydd a chyfraniad yn gytgordio’n hapus ag amcanion Agora.

  Yn Agora2 cyfeiriais at anerchiad gwefreiddiol gan Esyllt Maelor yn ein hencil yn Nant Gwrtheyrn. Soniodd, a hithau mewn galar ar ôl colli ei mab, Dafydd, am y ffordd y daeth y geiriau ‘Tabitha Cwmi’ yn gyfrwng cysur ac ysbrydiaeth iddi. Trwy ‘gyd-ddigwyddiad’ roeddwn wrthi ryw bythefnos yn ddiweddarach yn chwilio am ...

  Rhagor
 • ‘Icarus’ (Pieter Brueghel)

  Myth yn llefaru wrthym 

  gan John Gwilym Jones

  Fel y byddai Iesu yn defnyddio grym dameg ac alegori, felly y byddai awduron yr Hen Destament yn defnyddio mytholeg i ddysgu am Dduw a’i berthynas â dyn. Un enghraifft amlwg yw hanes y creu yn Llyfr Genesis. Ond mae yna awduron eraill wedi gweld fod myth yn medru cyfleu ambell wirionedd oesol.

  Defnyddiodd y bardd Lladin Ovid (43CC–17AD) gorff o fythau i ddarlunio cwrs hanes o’r creu hyd at farw Julius Cesar a’i ddwyfoli. Ymhlith y 250 ...

  Rhagor
 • Symud ymlaen: cyfrol newydd Vivian Jones

  Symud ymlaen: cyfrol newydd Vivian Jones

  Gwerthfawrogiad Pryderi Llwyd Jones

  I aelodau Eglwys Bresbyteraidd Cymru, mae’r geiriau ‘Symud ymlaen’ yn gyfarwydd fel enw ar gynllun i ‘ailstrwythuro’r gyfundrefn’. Dyna hefyd oedd teitl y ddogfen i hyrwyddo undod rhwng yr enwadau Anghydffurfiol ddiwedd y 90au – gobaith sydd yn fwriadaol yn cael ei anghofio erbyn hyn.   Yn y gyfrol hon mae i’r geiriau ystyr lawer pwysicach. Dyma ddau ddyfyniad:

  Vivian“Pan ddechreuais fy mhererindod, yn naturiol i ...

  Rhagor
 • At Ein Gilydd, Gyda’n Gilydd

  Dathlu’r Wythnos Fawr yn Nyffryn Aeron a’r Fro

  At Ein Gilydd, Gyda’n Gilydd  

  gan  Eileen Davies

  Yr Wythnos Fawr, yn sicr yr wythnos fwyaf yng nghalendar pob Cristion. Dyma’r wythnos lle mae yna gwestiynau mawr yn cael eu holi, o beth yn union ry’n ni’n credu ynddo, i bwysigrwydd y Groes a Sul y Pasg. Beth mae Gwener y Groglith a’r Atgyfodiad yn ei olygu i Gristnogion heddiw? Beth mae’n ei olygu i fyd seciwlar sydd am fwynhau gwyliau o’r gwaith beunyddiol heb ystyried ...

  Rhagor
 • Pytiau

  PYTIAU

   

  Mae gwadu’r Drindod yn beryg i’n hiachwdwriaeth;
  mae ceisio egluro’r Drindod yn beryg i’n pwyll.
  (-Martin Luther)

   

  Nid yw crefydd yn bennaf yn set o gredoau, nac yn gasgliad o weddïau, nac yn gyfres o ddefodau. Y mae crefydd yn gyntaf ac yn bennaf yn ffordd o weld. All e ddim newid y ffeithiau am y byd yr ydyn ni’n byw ynddo, ond gall newid y ffordd yr ydyn ni’n gweld y ffeithiau, ac mae ...

  Rhagor
 • Atgyfodi Tabitha

  ATGYFODI TABITHA

  Actau 9:36 – 41

  Dawn Hutchinson

  Dyrchafu Cariad: y mwy na’r llythrennol

  Tybed a oes modd adrodd straeon am yr atgyfodiad mewn ffordd fydd yn ein trawsnewid ni i fod yn ddilynwyr Iesu all fwydo, daearu a chynnal y math o dangnefedd y mae’r byd yn dyheu amdano?

  Rwy’n credu ei bod yn hanfodol i bregethwyr gyfleu bod cynulleidfaoedd yn gallu gollwng gafael ar lawer o ddehongliadau o’r ysgrythur sy’n sarhad ar eu crebwyll, er mwyn chwilio i gyfoeth yr ystyr ‘mwy na llythrennol’. (Marcus Borg)

  Petawn i’n dweud ...

  Rhagor
 • Holi a Gwrando

  Holi a Gwrando

  Tecwyn Ifan yn disgrifio ffordd newydd o fod yn fugail

  TecsAeth bron i bum mlynedd heibio ers i mi gael fy lleoli ym Mlaenau Ffestiniog gan Gymanfa Bedyddwyr Dinbych, Fflint a Meirion fel Ysgogwr. Cynllun arbrofol oedd hwn, gyda’r bwriad o geisio cwrdd â phobl yn y man lle roedden nhw ar eu taith ysbrydol. Dechreuwyd trwy gomisiynu arolwg ar agweddau pobl yr ardal tuag at bethau crefyddol ac ysbrydol.

  Cafwyd ...

  Rhagor
 • Gwerthfawrogiad o gyfraniad Y Tad Daniel Berrigan

  “Don’t just do something, stand there!”

  Geiriau rhyfedd y Tad Daniel Berrigan, a fu farw ar 30 Ebrill yn 94 oed yn Efrog Newydd.

  Ym mhle y gwelir y geiriau isod o eiddo Berrigan?

  Fe aethom â’n morthwylion bychan (a’n dewrder llai) gyda ni ac ar 9 Medi 1980 fe aethom i mewn i safle General Electrics ym Mhensylfania. Yno, mewn safle eang o siediau anferth roedd y taflegryn Mark A (‘a first strike nuclear horror’) yn barod i’w gludo i Amarillo, Texas. A chyda’n morthwylion ...

  Rhagor